IQ Plus Translation ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

การรับรองเอกสารกรมการกงสุล รับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การแปลเอกสาร และ รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การรับรองเอกสารภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ และการรับรองเอกสารจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

การนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย เช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองจากต่างประเทศ เอกสารก็จะต้องมีการแปลเป็นไทยและรับรองจากสถานทูตประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถนำไปรับรองเอกสารที่กงสุลได้

 

แนะนำบริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง

 

 ประเภทที่ 1: เอกสารไทยเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขออวีซ่า เรียนต่อต่างประเทศ ไปทำงานที่ต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญในต่างประเทศ เพราะสามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนของเรา และใช้เป็นหลักฐานให้เราสามารถดำเนินการต่างๆอย่างถูกต้องกฎหมายเมื่ออยู่ในต่างประเทศ ยิ่งกว่านั้นเอกสารที่ต้องใช้ควรมีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ข้อกำหนดของแต่ละประเทศตั้งไว้ 

 

รายการเอกสารที่ใช้ในการรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
  • ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ

              สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/

              ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม

  • เอกสารทางธุรกิจ

              ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี

              โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี

  • เอกสารทางกฎหมาย

              คำพิพากษา, คำฟ้อง , คำตัดสินของศาล

ต้นฉบับเอกสารที่แปลและรับรอง (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และ เจ้าหน้าที่จะคืนให้)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ

***กรณีดำเนินการในนามบริษัท กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัท พร้อมตราประทับบริษัท***

 

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสารภาษาไทย 

 

 
 

 

ประเภทที่ 2: เอกสารต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในไทย

เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตประจำประเทศไทยหรือสถานทูตของประเทศต่างๆในไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย เพื่อนำไปยื่นให้กระทรวงการต่างประเทศทำการรับรอง

 

รายการเอกสารที่นำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในไทย

  • ทะเบียนสมรส ( Marriage Certificate)
  • ใบรับรองโสด (Marital Status Cerificate) สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  • ใบรับรองการศึกษา หนังสือมอบอำนาจ
  • สูติบัตร ( Birth Certificate)  และเอกสารราชการอื่นๆ 

  

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสารมาใช้ในไทย

 

ประเภทของการรับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มี 3 ประเภท

 1. การรับรองคำแปล
      การรับรองคำแปล กรมการกงสุลไทยจะรับรองเฉพาะคำแปลของเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้น สำหรับภาษาต่างประเทศอื่น สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าของภาษาจะเป็นผู้แปลและรับรองคำแปลนั้น ทั้งนี้ กระทรวงฯจะรับรองคำแปลเฉพาะที่แปลจากเอกสารต้นฉบับที่ทางการไทยหรือทางการต่างประเทศออกให้ หรือ รับรองให้เท่านั้น                      

 2. การรับรองสำเนาถูกต้อง
      กระทรวงฯ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น หากต้องมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถแจ้งทางไอคิวพลัสได้เลยค่ะ

3. การรับรองรายมือชื่อ
     - การรับรองลายมือชื่อบุคคล
     - การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม
     - การรับรองลายมือชื่อบุคคลในฐานะเจ้าของเอกสารและ / หรือในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

 

ความสำคัญของการรับรองเอกสาร

การรับรองคำแปลเอกสาร เป็นการตรวจรับรองเอกสารพร้อมประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องสามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

 

ขั้นตอนการเเปลภาษาและรับรองเอกสารกงสุล

1. ส่งเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมเเจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมสะกดตัวภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  รวมทั้งที่อยู่และเบอร์ติดต่อเพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสาร

2. ศูนย์แปลเอกสาร ดำเนินการเเปลเอกสารพร้อมรับรองจนเสร็จจึงส่งฉบับเเปลให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับรองคำแปลในเอกสารต้นฉบับให้

3. ยื่นรับรองกงสุลให้ต่อ ระยะเวลาดำเนินการฝ่ายกงสุล 5-7 วันทำการ ยกเว้นเอกสารบางประเภทอาจจะไม่สามารถระบุเวลารับที่ชัดเจนได้ เช่นคำพิพากษา คำเบิกความ เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น

4. รับเอกสารคืนเตรียมจัดส่งออกให้ลูกค้า

5. จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด่วนถึงมือผู้รับ

 

 

ตัวอย่างรับรองเอกสารกงสุล

 ตัวอย่างเอกสารรับรองกงสุล

 

ตัวอย่างรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

ตัวอย่างเอกสารรับรองสถานฑูต

 

 

  หากคุณต้องการผู้ช่วยและที่ปรึกษาการ รับรองเอกสารกงสุล หรือ แปลเอกสารพร้อมรับรอง ที่ไอคิวพลัสเราให้บริการแบบครบวงจรโดยมืออาชีพ ตให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประสานงานการขอใบขับขี่สากล จนกระทั่งคุณได้รับเอกสารถึงมือ คลิกเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลย

 

 

 

 

 

09 มกราคม 2567

ผู้ชม 295 ครั้ง

Engine by shopup.com