IQ Plus Translation ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ  และ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

ไอคิวพลัสเซ็นเตอร์ ให้บริการขอเอกสาร หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองตำรวจ (Police Clearance Certificate) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การขอวีซ่า ต่อวีซ่า สมัครงาน สมัครเรียน สมรส ขอมีถิ่นที่อยู่ ขอรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

 

ไอคิวพลัสเซ็นเตอร์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทุกขั้นตอนให้กับลูกค้าจนได้รับใบรับรองเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กำหนด สะดวก รวดเร็ว โดยทีมงานแปลเอกสารพร้อมรับรองมืออาชีพ ประสบการณ์สูง

ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน 5-7 วัน

 

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

     1. สำเนาบัตรประชาชน

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน

     3. สำเนาหนังสือเดินทาง

     4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือหย่า (กรณีหญิงสมรส/หย่า)

     5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

     6. รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สแกนสี)

     7. สำเนาหลักฐานทางทหาร สำหรับชายไทย (สด.8 ,สด.9 หรือ สด.43)

     8. แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ   (ไอคิวพลัสดำเนินการจัดเตรียมให้ค่ะ)

     9. ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ไอคิวพลัสดำเนินการจัดเตรียมให้ค่ะ)

    10. ใบสิ้นสุดคดี (สำหรับผู้มีคดีความ)

    11. ใบผลคำพิพากษา (สำหรับผู้มีคดีความ)

    12. หนังสือมอบอำนาจ

 

 

 


30 มกราคม 2567

ผู้ชม 1442 ครั้ง

Engine by shopup.com